RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy adres e-mail: biuro@irge-system.pl oraz numer telefonu 793142242, pod którymi mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach:
  • zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy przez cały okres jej obowiązywania oraz cele marketingowe – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, przenoszenia oraz zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zakres każdego z w/w praw i sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa możecie Państwo skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej Administrator danych przetwarza dane oraz celu ich przetwarzania.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • innym Administratorom danych przetwarzających dane na potrzeby wykonania usługi w naszym imieniu na Państwa zlecenie
  • organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.